Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním .


Jsme křesťané, kteří věří a vyznávají jednoho Boha - Otce, Syna a Ducha svatého, pramen dokonalé lásky, jednoty a života.

Naším posláním je hlásat a šířit evangelium – radostné poselství o věrné Boží lásce v Ježíši Kristu a její vládě (Boží království). Tato Boží láska se vrcholně projevila v Kristově vykupitelské oběti kříže. 

Naším znakem je Kristův kalich ve spojení s křížem. Neboť kalich vyjadřuje Kristovu lásku obětující se na kříži za všechny.

I přes svoji nedokonalost náležíme Pánu Ježíši Kristu a patříme k jeho lidu. Usilujeme jako církev Kristova žít hodnoty Božího království, kterými jsou spravedlnost, pokoj a radost. Ty Ježíš přinesl lidstvu a s ním vstupují do naší přítomnosti.

Jsme otevřeni všem, kdo hledají smysl života, kladou si otázky duchovního charakteru a potřebují pomoc druhých nebo sami chtějí pomáhat.

Více informací naleznete na stránkách https://www.ccsh.cz/   nebo na https://www.ccshplzen.cz/